Monoliti čiji je šiljasti oblik posebno inovativan element u uređenju zelenih površina.