#
OKVIR VRATA 
D 150 cm, V 220 cm, Š 25 cm
EAPR1
#
OKVIR VRATA 
D 160 cm, V 305 cm, Š 25 cm
EAPR2